รายวิชาที่มีอยู่

Course image รายวิชาทดสอบสำหรับอบรม KPRU MOOC
Admin

รายวิชาใช้สำหรับทดสอบการสร้างเนื้อหาและการตั้งค่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้สำหรับเป็นตัวอย่างใช้ประกอบอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KPRU MOOC

รายละเอียด

Course image รายวิชาวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2ตามธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการค้นพบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยประสาท
สัมผัสทั้งห้า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จึงควรให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การค้นพบ การตั้งคําถามเพื่อนําไปสู่การอภิปราย การแลกเปลี่ยนผลการทดลองด้วยคําพูด หรือภาพวาด การอภิปรายเพื่อสรุปผลร่วมกัน

Course image 5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น - ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายวิชา  5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)

หมู่เรียน 6413205 สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอหาร วท.บ. 4 ปี  ภาคปกติ (กำแพงเพชร)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน

Course image แคลคูลัสเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra
คณิตศาสตร์
Auto Enrol

พื้นฐานด้านแคลคูลัส ที่เกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

Course image คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก 2 มิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟิก 2 มิติ องค์ประกอบของการออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบ หลักการใช้สี การออกแบบข้อมูลและภาพ ประเภทไฟล์ภาพกราฟิก (Graphic File Formats) ระบบสีในงาน คอมพิวเตอร์กราฟิก (Color Mode) ความละเอียดของภาพ (Image Resolution) การคำนวณพื้นที่ในการจัดเก็บ ภาพกราฟิก (Image Size) รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก 2 มิติ (Image File Formats) การบีบอัดข้อมูล (File Compression) ข้อกำหนดในการเผยแพร่ภาพ และการละเมิดลิขสิทธิ์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ด้วยโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติ และโปรแกรมตัดต่อภาพ

Course image ชีววิทยาสำหรับครู 1
คณะครุศาสตร์

ชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต เซลล์และโครงสร้างหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์พืชและสัตว์ พันธุศาสตร์