Available courses

Course image 5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น - ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายวิชา  5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)

หมู่เรียน 6413205 สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอหาร วท.บ. 4 ปี  ภาคปกติ (กำแพงเพชร)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน

Course image แคลคูลัสเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra
คณิตศาสตร์
Auto Enrol

พื้นฐานด้านแคลคูลัส ที่เกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

Course image 1262407 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต 2(2-0-4) : ยุทธนา พันธ์มี 2567
คณะครุศาสตร์
Auto Enrol

คำอธิบายรายวิชา
           การศึกษาความหมาย ความสำคัญ เกี่ยวกับทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต หลักการ แนวคิด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและ ประสบการณ์ชีวิตสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา


ติดต่อผู้สอน : Yut Na