Available courses

Course image 1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ : ยุทธนา พันธ์มี el.2563
Admin

รหัสวิชา : 1032101
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ชื่อวิชา (Eng) : Innovation and Digital Technology for Learning
คำอธิบายรายวิชา :
          ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Course image 1264308 การจัดค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา : ยุทธนา พันธ์มี el.2561
Admin

รหัสวิชา : 1264308
น.(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : การจัดค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Academic Camp for Elementary School Teachers 
คำอธิบายรายวิชา :
       หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดทำรายงานการดำเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในระดับประถมศึกษา

Course image รายวิชาทดสอบสำหรับอบรม KPRU MOOC
Admin

รายวิชาใช้สำหรับทดสอบการสร้างเนื้อหาและการตั้งค่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้สำหรับเป็นตัวอย่างใช้ประกอบอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KPRU MOOC

รายละเอียด

Course image รายวิชาวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2ตามธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการค้นพบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยประสาท
สัมผัสทั้งห้า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จึงควรให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การค้นพบ การตั้งคําถามเพื่อนําไปสู่การอภิปราย การแลกเปลี่ยนผลการทดลองด้วยคําพูด หรือภาพวาด การอภิปรายเพื่อสรุปผลร่วมกัน

Course image 5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น - ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายวิชา  5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)

หมู่เรียน 6413205 สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอหาร วท.บ. 4 ปี  ภาคปกติ (กำแพงเพชร)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน