Available courses

Course image วิทยาศาสตร์กับชีวิต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ความหมาย ความสำคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม


Course image แคลคูลัสกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์

พื้นฐานด้านแคลคูลัส ที่เกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

Course image คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก 2 มิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟิก 2 มิติ องค์ประกอบของการออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบ หลักการใช้สี การออกแบบข้อมูลและภาพ ประเภทไฟล์ภาพกราฟิก (Graphic File Formats) ระบบสีในงาน คอมพิวเตอร์กราฟิก (Color Mode) ความละเอียดของภาพ (Image Resolution) การคำนวณพื้นที่ในการจัดเก็บ ภาพกราฟิก (Image Size) รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก 2 มิติ (Image File Formats) การบีบอัดข้อมูล (File Compression) ข้อกำหนดในการเผยแพร่ภาพ และการละเมิดลิขสิทธิ์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ด้วยโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติ และโปรแกรมตัดต่อภาพ

Course image นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ : ยุทธนา พันธ์มี
คณะครุศาสตร์

รหัสวิชา : 1032101
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ชื่อวิชา (Eng) : Innovation and Digital Technology for Learning
คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ รายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2562 (หลักสูตร 4 ปี)

Course image 1192306 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
การศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และหลักการในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Course image การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Auto Enrol
ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ในบริบทการศึกษารวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
Course image การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น : อ.ดร.เฉลิม ทองจอน
คอมพิวเตอร์ศึกษา

คำอธิบายรายวิชา (Multimedia Design and Animation) 3(2-2-3)
หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ประเภทของแอนิเมชั่น การจัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชั่น ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา

Course image การสร้างไอดอล
นิเทศศาสตร์

Idol Creation มุ่งเรียนรู้เรื่อง การสร้างตัวตน การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างจุดเด่นของตัวตน กลยุทธ์การนำเสนอตัวตน ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการบูรณาการตัวตนเพื่อให้เข้าถึงสื่อต่างๆ

Course image การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมมิ่ง
นิเทศศาสตร์
Auto Enrol

ลักษณะและรูปแบบรายการ การนำเสนอ การออกแบบคอนเทนต์ เทคนิค และกลวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ การสร้างสรรค์รายการสดและการใช้เทคนิคสตรีมมิ่งเพื่อการนำเสนอรายการบนสื่อดิจิทัล

Course image เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน อาจารย์นิวดี คลังสีดา
เทคโนโลยีพลังงาน
Auto Enrol

ปัจจุบันเราในชีวิตประจําวันกับเทคโนโลยีต่าง ๆ จนเป็นปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ หรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ด้วยเหตุผลนี้ คนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

Course image พลเมืองไทยในสังคมพลวัต (Thai Citizens in a Dynamic)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9001201  พลเมืองไทยในสังคมพลวัต ( Thai Citizens in a Dynamic )

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม, อ.ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ์ ,อ.ภัสร์ศศิร์  พลายละหาร

คำอธิบายรายวิชา

         การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมีจิตสำนึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกำแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต


 


Course image 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
Auto Enrol

คำอธิบายรายวิชา แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิดัล การจัดการข่าวล่วง การสร้าง การสื่อสาร การนำเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

คณาจารย์ผู้สอน - รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก - รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ - ผศ.มัลลิกา ทองเอม -อ.นารถนรี เฟื่องอิ่ม - อ.ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ

Course image ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการการพัฒนาท้องถิ่น
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Auto Enrol

ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเชิงพื้นที่อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติต่าง ๆ จะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับ ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอและจัดทำแผนสำหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงการสำรวจระยะไกล (RS) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงานดังกล่าวให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ