Available courses

Course image ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Admin
ทดสอบสร้างรายวิชาการ ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Course image ปฐมนิเทศนักศึกษา
Admin

สำหรับนักศึกษาในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

Course image ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 แนวคิด ความสําคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสํานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


Course image แคลคูลัสเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra
คณิตศาสตร์
Auto Enrol

พื้นฐานด้านแคลคูลัส ที่เกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์